Szabályzat

A Münsteri Német-Magyar Társaság szabályzata

 

1 §

A Társaság neve és székhelye

1) A Társaság neve: „Deutsch-Ungarische Gesellschaft Münster“

2) A Társaságok listájában az „eingetragene Verein“ (bejegyzett társaság), rövidítve:“e.V.“ névkiegészítést viseli.

 

2 §

A Társaság feladata

1) A Társaság feladata a német-magyar kapcsolatok ápolása és fejlesztése.

2) Ezt a célt az alábbi tevékenységekkel igyekszik elérni:

a) kulturális rendezvények támogatása és szervezése pl. felolvasások, koncertek, kiállítások, film és színházi előadások,

b) a magyar nyelv ápolása és terjesztése,

c) ifjúsági- és diákcsere,

d) az egymás iránti megértés támogatása történelmi, politikai, gazdasági és szociális témájú előadások és vitarendezvények szervezésével.

3) A Társaság kizárólag és közvetlen közhasznú célt követ a „Steuerbegünstigte Zwecke“

(adókedvezményezett ténykedés) előirásainak értelmében.

4) A Társaság ténykedése közhasznú (nem profit-orientált).

 

3 §

Bejegyzés a Társaságok Listájába

1) A Társaságnak be van jegyezve a „ Társaságok Listájába“ (Vereinsregister).

 

4 §

Tagság

1) Tagok lehetnek német és magyar állampolgárok, akik állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkeznek a Német Szövetsegi Köztársaságban. Ezen túl más személyek is nyerhetnek felvételt, akik a Társaság  törekvéseit magukénak vallják. Együttműködő tagok lehetnek jogi személyek és egyéb egyesületek, akiknek tartózkodási helyük a Német Szövetségi Köztársaságban van.

2) Új tagok felvétele írásbeli kérvény alapján lehetséges a vezetőség határozata és értesítése alapján.

3) A tagság megszűnik halál, kilépés vagy kizárás esetén.

4) A kilépés iránit kérelmet írásban kell benyújtani 1 hónappal az év vége előtt a vezetőségnek.

5) A vezetőség azonnali hatállyal kizárhat egy tagot, ha az magatartásával a Társaság törekvéseit durva formában megsérti. A határozat előtt a tagnak lehetősége van nyilatkozni. Az illető egy hónapon belül tiltakozhat a kizárás ellen a vezetőségnél, ebben az esetben a kizárásról egy tagsági közgyűlés dönt szavazati többséggel.

 

5 §

Bevételi alap/ Anyagiak felhasználása

1) A Társaság a működéséhez szükséges anyagi fedezetet a tagok tagsági díjából, rendezvények bevételéből, valamint támogatóktól, vállakozásoktól, magánszemélyektől eredő adományokból nyeri.

2) Minden tag kötelezi magát, a tagsági összejövetel által megszabott, éves tagsági díj

fizetésére. A tagsági díj évente, félévente, negyedévente kerül levonásra a tag bankszámlájáról előzetes meghatalmazás alapján (inkasszó eljárás).

3) A Társaság pénzét csak a szabályzatban meghatározott célokra lehet felhasználni. A Társaság tagjai anyagi támogatást a Társaságtól nem kaphatnak.

4) Tilos bármilyen személy kiadásainak anyagi támogatása, aki azt a Társaság szabályzatában meghatározott célokkal nem egyezően, illetve nem azok szellemében használja fel, valamint ha a költségek indokolatlanul magasak.

 

6 §

A Társaság testületei

1) A Tagsági közgyűlés

2) A Tagság vezetősége

 

7 §

A tagsági közgyűlés

1) A Tagsági közgyűlés  a Társaság legmagasabb szintű testülete.

2) Minden év első negyedévében rendszeres tagsági közgyűlést kell tartani.

3) Soronkívűli tagsági közgyűlések a vezetőség összehívása alapján kerülnek egybehívásra, ha a vezetőség azt indokoltnak látja, vagy a Társaság tagjainak ¼-e egy meghatározott ok megadásával azt kérvényezi.

4) A tagsági közgyűlésre való meghívásnak 2 héttel a kiválasztott időpont előtt írásban kell történnie a napirendi pontok ismertetésével. Kiegészítő napirendi pontokat kérelmezhetnek a tagok egy héttel a közgyűlés előtt, írásban a vezetőségnél.

5) Minden szabályzatszerinti közgyűlés határozatképes. Egy határozat érvényességéhez elegendő – amennyiben a szabályzat vagy a törvény nem ellenzi – a szavazati többség. A tagok a szavazatukat írásban is leadhatják.

6) A közgyűlés a határozatokat nyílt szavazás alapján, kézfeltartással hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő tagoknak legalább a fele kéri.

7)  A tagsági közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Közgyűlés vezetőjének megválasztása

b) Határozathozatal, minden a Társaságot érintő dologban, aminek alapvető  jelentősége van.

c) Az éves működési jelentés és a pénztári jelentés.

d) A pénztár vizsgálóinak jelentése.

e) A pénztáros és a vezetőség  felmentése, ténykedésük elfogadása.

f) Tanácskozás és határozat az éves gazdasági tervről, valamint a tagsági díjról.

g) A szabályzat megváltoztatása és a Társaság feloszlatása a 12 § szerint.

h) A vezetőség elnökének, a többi vezetőségi tagnak és a pénztári ellenőröknek a

megválasztása.

 

 

 

8 §

A közgyűlési határozatok oklevelesítése

1) A Közgyűlésen eldöntött határozatokról jegyzőkönyvet kell vezetni.

2) A jegyzőkönyvet a Közgyűlés vezetőjének alá kell írni. Ha többen vezették a közgyűlést, az utolsó írja alá az egész jegyzőkönyvet.

3) Minden tagnak jogában áll a jegyzőkönyvet megtekinteni.

 

9 §

A vezetőség(elnökség)

1) A Közgyűlés által megválasztott vezetőség három tagból áll; az elnökből, az elnök-helyettesből és a pénztárosból.

2) A Társaságot törvényesen a vezetőség két tagja képviselheti, köztük az elnök vagy az elnökhelyettes.

3) A vezetőség a ténykedését társadalmi munkaként végzi.

4) A vezetőséget a Közgyűlés által két évre választja meg, de az azt követő választási közgyűlésig hivatalban marad.

5) A vezetőség feladata a folyamatban lévő ügyek intézése, a határozatok megvalósítása és a Társaság javainak gondozása.

6) A vezetőség határozatképes, amennyiben tagjainak több mint a fele jelen van. A döntések egyszerű többséggel kerülnek meghozatalra. Egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség írásbeli eljárás alapján is hozhat döntéseket, amennyiben minden vezetőségi tag egyetért a határozattal.

7) A vezetőség maximum öt személyt bizhat meg különféle feladatok megvalósításával.

 

10 §

Pénztári ellenőrök

A Közgyűlés a vezetőség működési idejére két pénztári ellenőrt választ,akik a Közgyűléssel írásban közlik a pénztár éves ellenőrzésének az eredményét.

 

11 §

A gazdasági év

A naptári év egyben a gazdasági év is.  Az első gazdasági év a megalakulás idejével kezdődik és 2003.december. 31.-én végződik.

 

12 §

A szabályzat megváltoztatása, és a Társaság feloszlatása

1) A szabályzat megváltoztatására vagy a Társaság feloszlatására döntéstcsak a Közgyűlés hozhat, amely ezen napirendi pontok megadásával lett összehíva. A közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele személyesen jelen van, vagy írásban a hozzájárulásukat bejelentették.

2) A határozathozatalra a jelenlevő tagok 2/3-os szavazati többsége szükséges. Amennyiben a jelenlevők száma miatt döntés nem születhetett akkor négy héten belül egy újabb Közgyülést kell egybehívni, amelyen a megjelent tagok számától függetlenül a jelenlevők 2/3-os szavazattöbbségével döntenek.

3) A Társaság feloszlatása, vagy az adókedvezményezettség elvesztése esetén a Társaság anyagi javai a –“Német-Magyar Társaság a Német  Szövetségi Köztársaságban”(Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.) tulajdonába megy át – (székhely: Stuttgart,  Cím: Hauptstraße 42 (Rathaus), 70839 Gerlingen),  amely közvetlen és kizárólag közhasznú célra használhatja fel azokat.