Grupa Akcji Przeciwko Wojnie Münster (Westfalia) Niemcy
Anti-War Action Group

Mi?dzynarodowa kampania w celu likwidacji NATO
International Campaign for the abolition of NATO

Po wojnie NATO przeciwko Republice Jugos?awii ??danie mo?e brzmie? wy??cznie: ”NATO nale?y zlikwidowa?!”, poniewa? poprzez t? wojn? pakt NATO dostarczy? nam niedwuznacznych wskazówek jego ?wiatowego kryminalnego niebezpiecze?stwa:

  1. Okaza? on si? instrumentem militarystycznej agresji i okupacji.
  2. Prowadzi? on, jak to równie? stwierdzi? sir Michael Rose, by?y brytyjski genera? NATO, kryminaln? wojn? przeciwko spo?ecze?stwu Jugos?awii, spowodowa? urazy u bezbronnych ludzi, zniszczy? natur?, wybi? zwierz?ta i na d?ugi okres pogorszy? warunki ?ycia ludzi.
  3. Powadzi? on wojn? celow?, tzn. wiedz?c o niebezpiecze?stwach i implikacjach, atakowa? urz?dzenia chemiczne i w ten sposób prowadzi? po?rednio wojn? chemiczn?.
  4. Wprowadzi? on do tej wojny zakazan? bro? – bomby rozpryskowe, bomby ze zubo?onym uranem i poprzez to stworzy? warunki, które przez d?ugi czas b?d? mia?y ?miertelne skutki dla wszelkich form ?ycia.
Wniosek: Pakt NATO dzia?a? w sposób kryminalny i nale?y go zlikwidowa?! Wojnie NATO towarzyszy?o opracowanie i ustanowienie nowej koncepcji strategicznej. Wojna i ta koncepcja uwidaczniaj?:
  1. Pakt NATO staje si? instrumentem zagro?enia pokoju ?wiatowego.
  2. Staje si? on, pod dyktandem USA, militarystycznym ramieniem i strategiczn? grup? bojow? globalnie dzia?aj?cego kapita?u USA i Europy Zachodniej i poprzez to instrumentem reprezentacji globalnych interesów samozwa?czego pierwszego ?wiata.
  3. Korzysta on z potencja?u odstraszaj?cego i agresyjnego @?@ nuklearnych si? zbrojnych i jest w zwi?zku z tym odpowiedzialny za now? faz? ?wiatowego zbrojenia atomowego.
  4. Nowa koncepcja strategiczna utrudnia lub uniemo?liwia demokratyczn? kontrol? pojedynczych armii narodowych, strategii militarnych i planów zbrojeniowych i poprzez to przyczynia si? w pojedynczych krajach, które przyst?pi?y do paktu, do rozk?adu demokracji i militaryzacji. Koncepcja strategiczna sama w sobie nie ma legitymacji demokratycznej i nie mo?na jej ?adn? demokratyczn? metod? skorygowa? ani zlikwidowa?.
Wniosek: Nowa koncepcja strategiczna NATO jest w skali polityki ?wiatowej niebezpieczna. NATO nale?y zlikwidowa?!

W czasach masywnej, bezwzgl?dnej i szybkiej globalnej restrukturyzacji kapitalizmu jako ?wiatowego systemu ekonomicznego, nowa koncepcja strategiczna NATO z jej opieraj?c? si? na si?ach nuklearnych polityk? militarystyczn? i polityk? przemocy ujawnia si? jako niebezpieczny spadekdla perspektyw rozwojowych spo?ecze?stwa ?wiatowego nast?pnego stulecia.

Opcj? ”out of area” i skierowane przeciwko ca?emu ?wiatu permanentne zagro?enie oraz programowe samo upowa?nienie ”do operowania poza granicami NATO”, nale?y rozumie? jako roszczenie do prawa globalnego monopolu przemocy, zawsze i wsz?dzie, gdy chodzi o zabezpieczenie lub przeforsowanie geostrategicznych, ekonomicznych, handlowych i kulturowych interesów samozwa?czego pierwszego ?wiata, w ?argonie NATO ”przestrzeni euro-atlantyckiej”, równie? przeciwko jakiejkolwiek formie oporu spo?ecznego.

W obliczu bardzo skomplikowanego scenariusza kryzysu spo?ecze?stwa ?wiata nale?y NATO zlikwidowa? - jako niebezpieczny, dzia?aj?cy kryminalnie i zagra?aj?cy niepewnemu pokojowi - ?wiatowy pakt, poniewa? zarówno koncept jak równie? praktyka NATO nie zawieraj? ?adnych sensownych perspektyw na przysz?o?? dla spo?ecze?stwa ?wiatowego, które mog?yby przyczyni? si? do rozwi?zania rzeczywistych problemów ludzi takich jak g?ód, choroby, n?dza, zubo?enie, analfabetyzm, uchod?stwo i ucisk. Tak wi?c NATO okazuje si? reliktem STAREGO ?wiata i STAREGO porz?dku ?wiatowego.

Wniosek: NATO nale?y zlikwidowa?!

Pierwsze osoby popieraj?ce:

Anke Balliel, Klaus Bloedow, Dr. phil. Ulla Bracht, Siegfried Damerow,
Mechthild Demel, Melanie Droesemeier, Norbert Eillinghoff, Ulla Geissler-Sahin,
Jan Grosse Nobis, Maria Hellenkamp. Manfred Huelsken, Ulf Hundeiker,
Gordana Kaempfer-Cvkusic, Dr. phil. Dieter KEINER; Mark Kersebaum,
Bernhard Korn, Werner Kuhn, Ulla Medricky, Heike Mueller, Stefan Niehoff,
Juergen Riffin, Ursula Schuellenbach, Dr. med. Uwe Schuellenbach, Ralf Teck, Claudia Tieke, Ute Wormuth-Seidel.

Koordynacja Grupy Akcji Przeciwko Wojnie /Coodination for the Anti. War Action Group:

Dr. Dieter Keiner
/ Postfach 42 09, D-48023 Mü nster
2 +49 2 51 8 19 09
: frieden@muenster.de
: http://www.muenster.org.frieden
Numer konta: Stadtsparkasse Muenster, BLZ 400 501 50, konto 128102233 "Ute Wormuth-Seidel / Aktionsbuendnis gegen den Krieg"

”Mi?dzynarodowa kampania w celu likwidacji NATO” zosta?a jednog?o?nie uchwalona 15.9.99 przez Grup? Akcji Przeciwko Wojnie .

Grupa powsta?a z wolnego i spontanicznego zrzeszenia osób, które gani? wojn? przeciwko Jugos?awii. Pracuje ona od tego czasu bez przerwy i wyst?puje na publicznych imprezach w Mü nsterze, ostatnio w zwi?zku z demonstracj? z okazji Dnia przeciw Wojnie 1.9. Zwi?zek jest niezale?ny od partii i innych organizacji i jest finansowany ze zbiórek pieni??nych podczas imprez. Jest on autonomiczn?, lokaln? inicjatyw?, która ?wiadomie anga?uje si? za pomoc? ”Mi?dzynarodowej kampanii w celu likwidacji NATO” w globaln? walk? przeciwko militaryzacji i wojnom i za prewencyjnymi, politycznymi rozwi?zaniami konfliktów.

Prosz? sprawdzi?, czy chcecie si? pa?stwo anga?owa? dla tych celów. Prosz? wesprze? t? kampani? swoim nazwiskiem, w?asnymi inicjatywami i datkami pieni??nymi.

 

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Popieram kampani?:

Prosz? poda? dane:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Akces prosz? za pomoc? emaila/listu lub faxu przes?a? na powy?szy adres! Dzi?kujemy!

t?umaczy?a z niemieckiego i przes?a?a
Krystyna Grendus
Seestr. 59/3
D-69214 Eppelheim